برگزارکننده نمایشگاه های تخصصی و بین المللی

پیام نگاران فاطر

INFACOM

Uluslararası fuarlar organizatörü

موسس و مدیرعامل

Kurucu ve Genel Müdür